WEBINARS
INTRODUCTIE
TELECOM

Bent u nieuw in de sector en/of kunt u een stoomcursus Telecom gebruiken? Volg dan ons introductie webinar. In 60 minuten maken wij u wegwijs in de Telecom industrie. Maak kennis met de basisbegrippen, hoor wie de spelers zijn en hoe zij zich tot elkaar verhouden. Ontdek hoe het zit met concurrentie, consolidatie en substitutie. Tenslotte behandelen we de belangrijkste trends en ontwikkelingen die nú spelen.

Every 2nd Tuesday of the month, this webinar will be given in Dutch, however In the first month of a new quarter, the webinar will be given in English (More info)

Inhoud

 • De grote spelers als KPN NetwerkNL, Delta Fiber Netwerk, E-Fiber en Primevest/T-Mobile zijn in een groot aantal gemeenten aan het uitrollen. Daarachter een groot aantal regionale en lokale partijen, in totaal zijn er meer dan dertig FTTH-netwerkeigenaren in Nederland actief.
 • Nederland verglaast, zowel tot aan de straatkast als tot in huis. Landelijk is een groot aantal spelers actief, maar deze markt kenmerkt zich juist ook door de vele kleine spelers. Hoe ziet het landschap eruit, welke partijen zijn actief? Wat is de dynamiek tussen deze partijen, waar zit de concurrentie, waar de samenwerking?
 • Dé glasvezelklant – Wat zijn de kenmerken van glasvezelklanten? Laten ze DSL of juist kabel achter zich, kiezen ze allemaal voor de snelste en duurste pakketten en welke doelgroep zit vooral op glasvezel?
 • Het tempo op de Nederlandse FTTH-markt wordt voor een groot deel bepaald door KPN NetwerkNL, Delta Fiber Netwerk, E-Fiber en Primevest Capital/T-Mobile.
 • In welk krachtenveld bevindt de FTTH-markt zich? Wie zijn de concurrenten, wat is mogelijke substitutie en hoe zit het met regulering? We gaan specifiek in op de consolidatieslag, die in 2020 op gang is gekomen.

INSCHRIJVEN

Gedurende een jaar organiseren we iedere 2e dinsdag van de maand een introductie cursus telecom. Hieronder vind je de beschikbare webinars met een uitgebreide beschrijving van de onderwerpen, datum, tijdstip, taal en welke sprekers de webinar verzorgen. 

diverse data in 2022

Inhoud

Dit webinar bestaat uit een aantal blokken met tussendoor voldoende mogelijkheden tot het stellen van vragen.

Netwerken en diensten

Geen diensten zonder netwerk, maar ook geen omzet zonder diensten. Beide onderdelen zijn cruciaal in de telecommarkt. In dit blok gaan we in op de netwerken die er zijn, met speciale aandacht voor FTTH en 5G. Ook nemen we een eerste blik op de mogelijkheden die providers hebben als het gaat om het aanbieden van diensten: Vast vs. mobiel, consument vs. zakelijk, zelf aan de man brengen of een wholesale constructie?

Operators, providers en marktaandelen

De top 3 spelers, KPN, T-Mobile en VodafoneZiggo, zijn algemeen bekend, maar er zijn nog vele andere providers actief in Nederland. Wie zijn ze, wat is hun achtergrond en welke keuzes hebben ze gemaakt? Verder bekijken we de marktaandelen van deze operators, en vergelijken we de submarkten (vast/mobiel, zakelijk/consument, DSL/glasvezel/kabel, etc) met elkaar.

Marktkrachten

Aan de hand van het vijf krachten model van Porter behandelen we:

 • Toeleveranciers: over welke type bedrijven hebben we het, en wat gebeurt er als ze de macht proberen te pakken?
 • Klanten: Wat is de machtspositie van klanten en wat willen zij eigenlijk?
 • Concurrentie: Kent de telecommarkt veel of weinig concurrentie? En wat zijn de gevolgen?
 • Substitutie: WhatsApp zorgde voor de dood van SMS, welke nieuwe substituten liggen er op de loer voor de huidige diensten/technologieën?
 • Nieuwe toetreders: In welke sectoren kunnen we nieuwkomers verwachten en hoe werkt dat in een volle markt?

Hot topics

In dit laatste blok gaan we in op de need-to-know onderwerpen van dit moment, waar wordt binnen uw bedrijf zeker over gesproken of wat moet u weten als u met een klant in gesprek gaat?

Spreker(S)

Ed Achterberg

Ed Achterberg heeft Telecompaper in 2000 opgericht. Zijn focus ligt op het leveren van diepteanalyses over trends in de Benelux en de west Europese industrie, voor zowel mobiel als de vaste/breedband markt. Voor Telecompaper, gestart in 1995, was Ed Achterberg telecom consultant en gefocust op telecom wetten en reguleringen, nummering, interconnecties, en nummer overdraging van verschillende telecom operators, waaronder BEN, Dutchtone, Enertel, Callmax, BT/Telfort en anderen.

12 APRIL 2022

10 mei 2022

14 Juni 2022

12 april / 14 july / 11 october

INTroduction Telecom

CONTENT

This webinar consists of a number of blocks with ample opportunity for questions in between.

Networking and services

No services without a network, but also no turnover without services. Both components are crucial in the telecom market. In this block we will discuss the networks that exist, with special attention to FTTH and 5G. We also take a first look at the possibilities that providers have when it comes to offering services: Fixed vs. mobile, consumer vs. business, self-marketing or a wholesale construction?

Operators, providers and market shares

The top three players, KPN, T-Mobile and VodafoneZiggo, are generally known, but there are many other providers active in the Netherlands. Who are they, what is their background and what choices have they made? We also look at the market shares of these operators, and compare the submarkets (fixed/mobile, business/consumer, DSL/fibre/cable, etc) with each other.

Market forces

Using Porter’s five forces model, we discuss:

 • Suppliers: what type of companies are we talking about, and what happens when they try to take power?
 • Customers: What is the power position of customers and what do they actually want?
 • Competition: Does the telecom market have much or little competition? And what are the consequences?
 • Substitution: WhatsApp killed SMS, what new substitutes are lurking for the current services/technologies?
 • New entrants: In which sectors can we expect new entrants and how does that work in a crowded market?

Hot topics

In this last block we will discuss the need-to-know topics of the moment, what is definitely being talked about in your company or what do you need to know when you talk to a customer?

Speaker

Ed Achterberg

Ed Achterberg founded Telecompaper in 2000. His focus is on providing in-depth analysis on trends in the Benelux and Western European industry, for both mobile and fixed/broadband markets. Before Telecompaper, started in 1995, Ed Achterberg was a telecom consultant and focused on telecom laws and regulations, numbering, interconnections, and number porting of several telecom operators, including BEN, Dutchtone, Enertel, Callmax, BT/Telfort and others.

12 APRIL 2022

TERUGLUISTEREN

Het is mogelijk vorige edities terug te luisteren. Voor alle edities geldt dat je je moet registeren. Bij de opties KOOP TICKET / BUY TICKET zijn er kosten verbonden aan het terugluisteren. Bij LUISTEREN is het terugluisteren gratis. 

FTTH Update 2021-H1

07/04/2021 – Analysis on FTTH developments in the Dutch Market

FTTH Update 2020

26/05/2020 – Update over de FTTH Markt ontwikkelingen

FTTH Update 2019

11/07/2019 – NLD FTTH Markt is een uitdaging. Een update.

Meer informatie?

We helpen u uiteraard graag met vragen die u heeft. Als u het formulier invult nemen we snel contact met u op.